ViFAB

ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling) on vuonna 2000 perustettu vaihtoehtoisen lääketieteen tieto- ja tutkimuskeskus. Se on riippumaton instituutio, joka toimii Tanskan terveysministeriön (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) alaisuudessa ja sijaitsee Århusissa.

Keskusta johtaa ministerin nimittämä 11 -jäseninen hallitus, johon kuuluu edustajia vaihtoehtoterapeuttien yhdistyksistä, julkisesta terveydenhuollosta sekä ministeriöstä. Sen menot rahoitetaan valtion määrärahalla ja rahoja ohjataan myös vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimusapurahoiksi.

ViFABin tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja kasviperäisistä lääkeaineista ja näiden vaikutuksista ja kehittää alan tutkimusta sekä omassa tutkimuskeskuksessa että yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Se myös edistää vuoropuhelua terveydenhuollon henkilöstön ja vaihtoehtohoitojen antajien ja käyttäjien välillä.

ViFABin tavoitteena on luoda tehokas ja helposti saatavilla oleva vaihtoehtoisten hoitomuotojen ja kasvilääkkeiden ”Knowledge Market Place” (tietomarkkinapaikka). Seuraavien 5 – 7 vuoden aikana sen tavoitteena on toimia seuraavilla osa-alueilla:

  1. varmistaa, että vaihtoehtoisista hoitomuodoista syntyvä tieto on kaikkien ulottuvilla
  2. luoda konsultointijärjestelmä, jossa kansalaiset ja terveydenhuollon henkilöstö voivat saada puolueetonta ja ttutkimukseen perustuvaa neuvontaa vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja kasviperäisistä lääkkeistä
  3. tarjota toimintakelpoista päivitystä vaihtoehtoterapeuttien koulutukseen siten, että he voivat osallistua ja toteuttaa tutkimushankkeita
  4. perustaa tutkimusverkostoja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkijoille, joille tarjotaan mahdollisuutta osallistua monitieteellisiin, kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden kursseihin ja seminaareihin
  5. osallistua täydennyskoulutusohjelmien luomiseen - tutkimukseen perustuva ja ammatillisesti korkeatasoinen koulutus suunnataan myös muiden maiden terveydenhuollon henkilöstölle
  6. hakea avustuksia säätiöiltä, yksityisiltä järjestöiltä ja yrityksiltä, joilla ViFABin visio käännetään teoiksi

Monitieteellistä tutkimusta

Suuri osa Tanskan vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuksesta on rahoitettu kokonaan tai osittain ViFABin tutkimusavustuksilla.

Vaihtoehtoisen lääketieteen tutkijat työskentelevät yleensä yliopistoissa tai julkisissa sairaaloissa ja he toimivat yhteistyössä terapeuttien ja terapeuttiyhdistysten kanssa. Erityisesti Kööpenhaminan yliopisto ja Etelä – Tanskan yliopisto ovat tehneet vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimusta ja perustaneet monitieteellisiä tutkimusryhmiä. 

ViFAB on perustanut myös tutkimusfoorumin (ViFAB’s Research Forum for Danish associations for alternative practitioners). Sen tavoitteena on edistää terapeuttien kiinnostusta vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimukseen. Se kokoontuu kolme - neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa muun muassa luentoja, keskusteluja ja tietoja osallistuvien järjestöjen tutkimushankkeista. ViFAB järjestää myös vaihtoehtoterapeuteille suunnattuja kursseja, konferensseja, työpajoja ja seminaareja, joissa käsitellään muun muassa tutkimukseen ja tiedonkeruuseen liittyviä kysymyksiä. Se järjestää myös luentoja ja kansainvälisiä tutkimuskonferensseja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkijoille.

ViFAB tekee myös tutkimusta vaihtoehtohoitojen käytöstä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja Tanskan kansanterveyslaitoksen kanssa.

ViFAB tekee yhteistyötä Pohjoismaiden Cochrane -keskuksen kanssa ja on rahoittanut vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyviä Cochrane – katsauksia. Se on tehnyt yhteistyössä Århusin yliopiston kliinisen epidemiologian laitoksen kanssa tutkimukseen perustuvan yhteenvedon kaikista vaihtoehtoisen lääketieteen alalta tehdyistä Cochrane – katsauksista.

Vaihtoehtoterapeuttien rekisteröinti (Rab)

Rab on tanskalainen rekisteröintijärjestelmä, jolla hoidetaan vaihtoehtoterapeuttien ammatillinen järjestäytyminen. Sen tavoitteena on taata vaihtoehtoisia hoitoja käyttävien turvallisuus. Rekisteröity terapeutti, joka täyttää tietyt vaatimukset koulutuksen ja kliinisen osaamisen suhteen voi käyttää suojattua nimikettä "Registered Alternative Practitioner" (Rab).


Vaihtoehtoterapeuttien järjestöt voivat hakea Tanskan terveysministeriön hyväksynnän tullakseen rekisteröidyksi yhdistykseksi, jonka jäsen voi käyttää suojattua nimikettä. Rekisteröidyllä yhdistyksellä pitää olla valituselin, jonka puoleen sen jäsenten antamia hoitoja käyttäneet voivat kääntyä hoitoon liittyviä valituksia tehdessään.