Eettiset ohjeet terapeuteille

LKL ry:n jäsenluontaishoitajien eettiset ohjeet

  1. Luontaishoitaja/luontaisterapeutti tekee työtään ihmisyyttä, elämää ja omaa työtään kunnioittaen. Hoidon päämääriä ovat terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäisy, inhimillisen kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen.
  2. Luontaishoitaja kohtelee jokaista asiakastaan tasavertaisesti riippumatta tämän terveydentilasta, iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta.
  3. Luontaishoitaja kunnioittaa asiakkaansa ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Luontaisterapeutti ei puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon. Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan viipymättä terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle.
  4. Luontaishoitaja toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta hoitaessaan ja ohjatessaan. Asiakkaan tulee tietää mistä hoitomuodosta on kyse.
  5. Luontaishoitaja noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hän pitää salassa asiakkaaseen liittyvät luottamukselliset tiedot ja ylläpitää asiakaskortistoa, johon hän kirjaa hoitoon liittyvät oleelliset asiat.
  6. Luontaishoitaja ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Hän tunnistaa oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat. Hän seuraa aktiivisesti oman alansa kehittämistä ja tutkimista.
  7. Luontaishoitaja kunnioittaa ja arvostaa muiden terapeuttien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä heidän kanssaan. Hän toimii asiakassuhteissaan niin, että on eduksi omalle ammattikunnalleen.
  8. Luontaishoitaja toimii vastuullisesti, käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa ja koulutustaan vastaavaa ammattinimikettä.
  9. Luontaishoitaja noudattaa Suomen lakeja ja säädöksiä.